Kezdőlap

Lapjaink:

Hasznos oldalak

 

Kapcsolat

 

Zalatáj Kiadó Ügyfélszolgálat

 

8900, Zalaegerszeg, Rákóczi F. út 2-4., Pf.: 381

Telefon: 06-92/593-936

Fax: 06-92/596-937

Mobil: 30/378-4465

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

 

Térkép

Az Old Traffordtól Kozármislenyig
- avagy a ZTE tündöklése és bukása (43.)

 

2005-ben a város megmentette a ZTE FC Rt.-t.

 

Lassú víz partot mos, csak nehogy az elefánt vajúdásából egér szülessen.
Sorozatunk sokat foglalkozott eddig Zalaegerszeg Önkormányzata és a ZTE FC Rt. között 2005. július 5-én kelt három szerződéssel (pontosan: egy „Együttműködési megállapodás”, egy „Megállapodás” és egy „ Támogatási megállapodás”), amelyek 10 esztendőn keresztül évi több tízmillió forint támogatást biztosítanak a futballcsapatot működtető gazdasági társaságnak.
A három dokumentumból a „Támogatási megállapodást” már nyilvánosságra hoztuk (41. rész), most megismerhetik olvasóink a másik két szerződést is.
Tesszük ezt azért, hogy megtudják: milyen tartalmú szerződést kíván módosítani július 18-án Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közgyűlése a rendkívüli ülésen.

 

Voltak, akik az NB II-ben is kitartottak a csapat mellett. Jobb ZTE-t érdemelnének. Nem csak a pályán…


Íme a két szerződés:
„Megállapodás
mely létrejött egyrészt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, képviseletében eljár Dr. Gyimesi Endre polgármester (továbbiakban Önkormányzat), másrészről Nagy Ferenc, Németh Ferenc, Prófusz Róbert, Takács Zoltán, és a Balusztrád Ingatlanfejlesztő Részvénytársaság képviseletében eljár Győri László vezérigazgató (továbbiakban Társaság) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1. A szerződő felek megállapítják, hogy a 2005. július 5-én a szerződő felek, valamint 2005. július 5-én az Önkormányzat és a ZTE FC Rt. között létrejött együttműködési megállapodás és támogatási megállapodás alapján a ZTE FC Rt. 100 000 000 Ft, azaz egyszázmillió forint hitelt kíván felvenni a működése biztonságos biztosítása érdekében.
2. A szerződő felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti hitel összegének a visszafizetése az együttműködési megállapodás 4. és 5. pontja, valamint a támogatási megállapodás 6. pontja alapján történik.
3. Ha a ZTE FC Rt. kiesik a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyszabályzata kiírása szerinti nagypályás férfi labdarúgó bajnokság legmagasabb osztályából, akkor Nagy Ferenc, Németh Ferenc, Prófusz Róbert, Takács Zoltán és a Balusztrád Rt. egymás közt egyenlő arányban kötelezettséget vállal arra, hogy a ZTE FC Rt. által fölvett 100 millió forint összegű hitel még hátralévő törlesztőrészleteit annak esedékességét megelőző 1 napon belül megfizetik az önkormányzat bankszámlájára. Amennyiben az ZTE FC Rt. ismét visszakerül a fentiekben megjelölt legmagasabb osztályba, abban az esetben a felek itt megjelölt kötelezettsége megszűnik azon a napon, amikor a feljutást jelentő helyezést a ZTE FC Rt. véglegesen elérte, mivel az Önkormányzat támogatása az eredeti megállapodás szerint ismét rendelkezésre áll. Ha a ZTE FC Rt. igazgatósága új taggal bővül, abban az esetben a megválasztás feltétele az itt megjelölt kötelezettség írásos formában történő vállalása. Ha bármely szerződő fél igazgatósági tagsága megszűnik, abban az esetben kötelmétől csak akkor szabadul, ha maga helyett olyan tagot ajánl, aki jelen kötelmet írásos nyilatkozattal magára vállalja.
4. Az együttműködési megállapodás 12. pontja alapján a szerződő felek megállapodtak abban, hogy közös erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy Nagy Ferenc a jelen szerződő felek és a Társaság többségi tulajdont szerezzen a ZTE FC Rt-ben. Továbbá az együttműködési megállapodás 8. pontjában Nagy Ferenc, Németh Ferenc, Prófusz Róbert, Takács Zoltán és a Balusztrád Rt. kötelezte magát arra, hogy legkésőbb 2005. szeptember 30. napjáig 50 millió forint, 2006. január 31. napjáig további 50 millió forint összeg befizetéséről gondoskodnak. Amennyiben Nagy Ferenc és a Társaság fenti pénzügyi kötelezettségeiknek a megjelölt határidőig nem tesznek eleget, úgy kötelezettséget vállalnak arra, hogy azt a részvénycsomagot, amellyel a többségi tulajdonszerzés megtörtént, bekerülési árfolyamon értékesítik az Önkormányzat vagy az Önkormányzat által megjelölt személynek, amennyiben azt az Önkormányzat kezdeményezi.
5. A jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba.
6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnének eredményre, abban az esetben a felek a Zala Megyei Bíróság, illetve a Zalaegerszegi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.
A szerződő felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, kölcsönös áttanulmányozás és értelmezés után kézjegyükkel látták el és pecsétjükkel megerősítették.


Zalaegerszeg, 2005. július 5.


Dr. Gyimesi Endre                                 Nagy Ferenc
Németh Ferenc                                       Prófusz Róbert
Takács Zoltán                                         Győri László”

 

Ha nem változik a helyzet, új szurkolói csoport alakulhat Egerszegen.

 

„Támogatási megállapodás
amely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (…..), képviseletében eljár: dr. Gyimesi Endre polgármester, mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
A ZTE FC Rt. (….), képviseletében eljár: Németh Ferenc és Prófusz Róbert az igazgatóság tagjai), mint Társaság (a továbbiakban: Társaság) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.) A Szerződő Felek a Társaság pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Társaságot rendszeres vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
2.) A támogatás mértéke 2005. évben nettó 80.000.000 Ft, azaz Nyolcvan-millió forint összeg. A támogatás összegét az Önkormányzat 10.000.000 Ft, azaz Tíz-millió forint összeggel megemeli, így a 2006. évben esedékes támogatás összege nettó 90.000.000 Ft összeg lesz.
3.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy 2007. évtől kezdődően a támogatás összegét az előző évi bázisévhez viszonyítottan, az előző évben a KSH által megállapított infláció mértékével megemelik.
4.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat által a Társaságtól átvállalt – az OTP Bank Rt-vel szemben fennálló – hitel összegének törlesztő részleteit a Társaság éves támogatásából levonja és közvetlenül a hitelintézetnek utalja át.
5.) A Szerződő  Felek megállapodnak abban is, hogy a Társaság által felvenni kívánt 200.000.000 Ft, azaz Kettőszáz-millió forint bankhitel – bank által megkívánt – fedezetét az Önkormányzat biztosítja saját önkormányzati határozatában foglaltaknak megfelelően. A felvett hitel törlesztő részletei akként kerülnek kiegyenlítésre, hogy az Önkormányzat a jelen megállapodás 2. pontjában megjelölt támogatás összegéből az esedékes törlesztő részletet levonja és közvetlenül a hitelt folyósító banknak utalja át.
6.) A Társaság további 100.000.000 Ft, azaz Egyszáz-millió hitelt kíván felvenni működése biztonságos biztosítása érdekében. A hitel összegének visszafizetése akként történik, hogy a Társaság a hitelt folyósító pénzintézetre engedményezi a jelen megállapodás 2. pontjában megjelölt támogatás összegéből a jelen megállapodás 4. és 5. pontjában megjelölt levonások után fennmaradó összeget a mindenkori törlesztő részlet erejéig.
7.) Az Önkormányzat a Társaság részére csupán a jelen megállapodás 4., 5. és 6. pontjában megjelölt levonások után fennmaradó részt köteles átutalni.
8.) A jelen megállapodás az aláírásának napjától kezdődően, határozott időre 2015. december 31. napjáig köttetett. A Felek megállapodnak abban is, hogy a jelen megállapodás annak lejárta előtt sem egyoldalú nyilatkozattal, sem közös megegyezéssel nem felmondható.
9.) A Szerződő Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben a Társaság által működtetett labdarugó klub kiesik a MLSZ által kiírt, nagypályás, férfi labdarúgó bajnokság legmagasabb osztályából, akkor a jelen megállapodás feltételeit újra  tárgyalják. Ebben az esetben sem lehet azonban a támogatás összege kisebb a jelen megállapodás 4., 5. és 6. pontjában megjelölt törlesztő részletek együttes összegénél.
10.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a köztük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, arra az esetre a felek a Zalaegerszeg Városi Bíróság, ill. Zala Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A Szerződő Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt kölcsönös áttanulmányozás és értelmezés után kézjegyükkel látták el és pecsétjükkel megerősítették.


Zalaegerszeg, 2005. július 5.


Gyimesi Endre                            Németh Ferenc         Prófusz Róbert
Polgármester                                            Igazgatóság tagjai”

 

Nem lesz könnyű dolga a közgyűlésnek július 18-án.

 

Ha figyelmesen elolvasták a dokumentumokat, bizonyára több kérdés is foglalkoztatja a szurkolókat. Például az, hogy a „Megállapodás 3. és 4. pontjában szereplő kötelezettségeiknek a szerződés aláírói eleget tettek-e.
Azt viszont a „Támogatási megállapodás” elolvasása után most már tudhatják a szurkolók, hogy a ZTE kiesése után a szerződést újra kellett volna tárgyalni a megállapodás 9. pontja miatt.
Egyszerűen megmagyarázhatatlan a közönséges halandó számára, hogy miképpen kerülhetett a „Támogatási megállapodásba” a következő félmondat: „…jelen megállapodás annak lejárta előtt sem egyoldalú nyilatkozattal, sem közös megegyezéssel nem felmondható.”
Hát ezen a felmondhatatlan szerződésen kellene változatni, hogy ilyen dicstelen szereplés után nehogy továbbra is a ZTE FC Zrt. fejőstehene legyen a város.
Nem lesz könnyű helyzetben július 18-án a közgyűlés. Valamit azonban tenni kell, mert a jelenlegi állapot tarthatatlan.

E.E.
(Folytatjuk)

 

Vajon partner lesz Nagy Ferenc, a ZTE FC Zrt. elnök-tulajdonosa?