Kezdőlap

Lapjaink:

Hasznos oldalak

 

Kapcsolat

 

Zalatáj Kiadó Ügyfélszolgálat

 

8900, Zalaegerszeg, Rákóczi F. út 2-4., Pf.: 381

Telefon: 06-92/593-936

Fax: 06-92/596-937

Mobil: 30/378-4465

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

 

Térkép

Az Old Traffordtól Kozármislenyig
- avagy a ZTE tündöklése és bukása (41.)

 

A 2012/13-as NB II-es szezon utolsó mérkőzése: ZTE-Haladás II. 1-1. Reménye sem volt az egerszegi csapatnak a visszajutásra az élvonalba.

 

Lassú víz partot mos, s még egy Nagy sem bírja a nagy nyomást. Úgy tűnik, hogy Nagy Ferenc, a ZTE FC Zrt. elnök-tulajdonosa belátta: a helyzet tarthatatlan. Változtatásra van szükség.
A ZTE FC Zrt. elnöke és Zalaegerszeg Önkormányzata ügyvédeken keresztül keresi a 2005. július 5-én született szerződések újrafogalmazásának lehetőségét.
Bármennyire is kötötte az ebet a karóhoz Nagy Ferenc, a kutya elrágta a kötelet. A ZTE kiesett az NB I-ből, s ez már alapvetően eldönti a kérdést a szerződésben foglaltak miatt.
A ZTE FC Zrt. képviseletében dr. Tóth László, a Vas Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, míg a város részéről dr. Káldi Dávid ügyvéd keresi a közös nevezőt, hogy megszűnjön végre a patthelyzet.
A Zalatáj információi szerint július közepén Zalaegerszeg Város Képviselő-testülete rendkívüli ülésen, az egyik napirendi pont keretében tárgyal a szerződés módosításáról. Úgy tudjuk, hogy a megegyezésig a város nem teljesíti Nagy Ferenc inflációs indexálással összefüggő követelését.
A rendkívüli ülésig még van idő arra, hogy megosszuk olvasóinkkal a 2005 július 5-án született megállapodásokat, amik Zalaegerszeg önkormányzata és a ZTE FC Rt. között jöttek létre.
Miután ezeket a támogatásokat az adófizető zalaegerszegi polgárok pénzéből kapta a ZTE FC Rt., a szerződések közzététele nem sérthet személyiségi és egyéb jogokat, hiszen közérdekről van szó.

 

Balusztrád-reklám a ZTE-stadionban. Képviselője is aláírta a 2005. július 5-én kelt szerződést. Talán már nem is létezik ez a cég…


Három szerződést, illetve megállapodást írtak alá 2005. július 5-én. Íme az első:

„Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata …  képviseletében eljár: dr. Gyimesi Endre polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről

 

Nagy Ferenc…(a személyes adatokat természetesen töröltük a szövegből - a szerk.), Németh Ferenc…, Prófusz Róbert…, Takács Zoltán…, a Balusztrád Ingatlanfejlesztő Részvénytársaság képviseletében eljár: Győri László vezérigazgató, mint Társaság (a továbbiakban: Társaság) között a ZTE FOOTBALL CLUB Részvénytársaság (a továbbiakban: ZTE FC Rt.) működési feltételeinek biztosítása érdekében az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I.
Bevezetés

 

 1. A Szerződő Felek, mint a zártkörűen alapított ZTE FC Rt. részvényesei és jelen szerződő felek megállapítják, hogy a ZTE FC Rt. működőképességének biztosítása és a részvénytársaság törvény által megkövetelt saját tőkéjének megteremtése érdekében további pénzeszközök biztosítását teszik szükségessé. Ezért a Szerződő Felek a jelen megállapodást 10 évre, azaz a jelen megállapodás aláírásának napjától 2015. december 31. napjáig történő megkötésével az alábbiakat vállalják.

II.
Az Önkormányzat vállalásai

 

 1. Az önkormányzat adósként átvállalta a ZTE FC Rt. által az OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-vel szemben fennálló, 2011. évben lejáró, mindösszesen mintegy 140 millió forint hiteltartozását, és ehhez a hitelnyújtó pénzintézet ehhez hozzájárult.
 2. Az Önkormányzat vállalja, hogy a ZTE FC Rt. 2005. július hónapban történő hitel felvétele során 200 millió forint összeg erejéig visszafizetési garanciát nyújt a hitelt folyósító banknak.
 3. A Szerződő Felek kijelentik: tudomással bírnak arról, hogy az önkormányzat 2005. évben nettó 80 millió forint támogatást biztosított és biztosít a ZTE FC Rt-nek. Az önkormányzat vállalja, hogy 2006. évben külön megállapodás keretében nettó 90 millió forint működési támogatást biztosít, mely összeg
 4. 2007. évtől a mindenkori - KSH által hivatalosan megállapított - fogyasztói árindex mértékével emelkedik az előző évi bázisévhez viszonyítottan. A külön megállapodásban a felek kikötik, hogy a támogatás folyósításának utolsó éve megegyezik a jelen megállapodás utolsó évével. Kikötik továbbá, hogy a támogatás mértékének csökkentése tekintetében csak akkor folytatnak egyeztető tárgyalást, ha a ZTE FC Rt. kiesik a legmagasabb osztályból, de  támogatás mértéke ekkor sem lehet kevesebb a felvett hitelek - 140 millió, 200 millió, 100 millió - tőke és kamat törlesztő részletének éves együttes összegénél. A Felek rögzítik azt is, hogy együttes erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a kamatterhek a lehető legkisebbek legyenek.
 5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 2. pontban meghatározott tartozás átvállaláshoz a hitelt folyósító pénzintézet hozzájárul, úgy a hitel törlesztő részletek, valamint a 3. pontban megjelölt hitel törlesztésének fedezetét a jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott önkormányzati támogatás biztosítja. Így a ZTE FC Rt. mindenkori működési támogatását az önkormányzat a törlesztő részletek összegével csökkenti, és azokat a ZTE FC Rt. engedményezési szerződése alapján közvetlenül a hitelintézeteknek utalja át. Az Önkormányzat a fennmaradó támogatás összegét a ZTE FC Rt. részére utalja át.
 6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzat biztosítja az általa a sportlétesítmények fenntartása céljából létrehozott társaságokkal kötött megállapodás keretében a ZTE FC Rt. működéséhez szükséges létesítmények és azok reklám felületeinek használatát, azonban a 2. és 3. pontban meghatározott pénzügyi támogatáson túl további pénzügyi támogatást nem nyújt.

III.
Nagy Ferenc és a Társaság vállalásai

 

 1. Nagy Ferenc és a Társaság - a I. fejezetben megjelölt önkormányzati támogatás mellett - vállalják a ZTE FC Rt. mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő működtetését, az ehhez szükséges feltételeket megteremtik.
 2. Nagy Ferenc és a Balusztrád Rt. vállalja, hogy a ZTE FC Rt.-vel szemben fennálló - mintegy 110 millió forint nagyságú - tagi kölcsön igényükről és a tagi kölcsön kamatairól véglegesen lemondanak oly módon, hogy azokat végleges pénzeszköz átadásként a ZTE FC Rt. eredmény tartalékba helyezik. Kötelezik magukat továbbá arra, hogy - Németh Ferenccel, Prófusz Róberttel és Takács Zoltánnal közösen - legkésőbb 2005. szeptember 30. napjáig 50 millió forint, 2006. január 31. napjáig további 50 millió forint összeg befizetéséről gondoskodnak.
 3. Nagy Ferenc és a Társaság vállalja azt, hogy a ZTE FC Rt. működtetése során biztosítja a labdarúgó csapat mindenkor, a kiírás szerinti legmagasabb osztályban történő szereplését, a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyszabályzatának megfelelően gondoskodnak az utánpótlás csapatok működtetéséről is.
 4. Nagy Ferenc és a Társaság vállalja, hogy a ZTE FC Rt. székhelyét nem változtatják meg, új székhelyet, telephelyet, fióktelepet csakis és kizárólag az önkormányzattal közösen hozott döntéssel hoznak létre. Vállalják továbbá, hogy a ZTE FC Rt. a hazai hivatalos bajnoki, kupa és nemzetközi mérkőzéseit a városi labdarúgó stadionban rendezik, ha azt a nemzetközi ill. hazai előírások lehetővé teszik. Kötelezik magukat arra is, hogy a ZTE FC Rt. a nevében mindig használja a „Zalaegerszeg” megnevezést.
 5. Nagy Ferenc és a Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen fejezetben meghatározott vállalásaikat az esetleges jogutódaik számára is kötelezővé teszik.

 

A szerződésben az is szerepel, hogy a ZTE FC Rt. megfelelően gondoskodik az utánpótlás csapatok működtetéséről. Nos, hasonlóan a felnőtt együtteshez, itt is nagy a visszaesés.

 

IV.
Közös feladatok, vállalások

 

 1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a közgyűlésen megszavazza azt az előterjesztést, melynek eredményeként Nagy Ferenc, jelen szerződő felek és a Társaság többségi tulajdont szerez a ZTE FC Rt.-ben. Az Önkormányzat jelenlegi tulajdoni és szavazati arányhoz kapcsolódó jogai csak a beleegyezésével változhatnak.
 2. A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a jövőben a ZTE FC Rt. közgyűlései előtt, a meghívó kézhezvételét követően, egyeztetik álláspontjaikat és a közgyűlésen együttesen, azonosan szavaznak. Amennyiben nem sikerül közös álláspontot kialakítani az előzetes egyeztetés során, ez esetben a napirendi pont tárgyalása után szavazáson nem szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól, vagy nem szavazzák meg az adott téma napirendre tűzését.
 3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a ZTE FC Rt. igazgatóságába az Önkormányzat 2 (kettő) főt delegál. Ugyanakkor az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az igazgatósági tagoknak vállalniuk kell az igazgatósági tagsággal szembeni elvárásoknak, nevezetesen az évi 15 millió forint összegű támogatás befizetésének, vagy más módon való biztosításának követelményével. A ZTE FC Rt. felügyelő bizottsága tagjai közé az Önkormányzat további 1 (egy) főt delegál. Nagy Ferenc, jelen szerződő felek és a Társaság kötelezi magát arra, hogy a jelölt személyét megszavazza, illetőleg gondoskodik arról, hogy az Önkormányzat delegáltja a felügyelő bizottság elnökévé megválasztásra kerüljön.
 4.  A Szerződő Felek közös kötelezettséget vállalnak arra, hogy az E-on cégnél eljárnak a jelenleg érvényes és hatályos támogatási (szponzori) megállapodás meghosszabbítása érdekében.
 5. A Szerződő Felek vállalják, hogy a jövőben a kommunikációjuk során tartózkodnak a másik felet kedvezőtlen színben feltüntető megnyilatkozásoktól, tevékenységüket a közös érdekek felismerése és az együttműködés jellemzi.

V.
Vegyes és záró rendelkezések

 

 1. A jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba.
 2.  A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnének eredményre, abban az esetben a Felek a Zala Megyei Bíróság, ill. a Zalaegerszegi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
 3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

A Szerződő Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, kölcsönös áttanulmányozás és értelmezés után kézjegyükkel látták el és pecsétjükkel megerősítették.

Zalaegerszeg, 2005. július 5.


dr. Gyimesi Endre                        Nagy Ferenc                    Győri László
polgármester                                                                     vezérigazgató

Németh Ferenc                             Prófusz Róbert                   Takács Zoltán”

 

Az U 19-es korosztály osztályozót játszott minap az NB I-be jutásért. Sajnos a Felcsút mindkét mérkőzésen legyőzte a ZTE-t. Itt is az NB II maradt.

 

Érdekes dolgokat tartalmaz ez a szerződés. Sokat vállalt a város, ezt a másik félről nem mondhatjuk el. Ráadásul amíg a város fizetett, mint a katonatiszt, a ZTE labdarúgó-csapata kiesett az NB I-ből.

E.E.
(Folytatjuk)

 

Péter Zoltán, a ZTE egykori kiváló válogatott játékosa (balról) szomorúan látta a ZTE-Felcsút U 19-es mérkőzésen, hogy a fiataloknak sem sikerült a visszajutás az NB I-be.