„A pályázat nem megvalósítható” (2020.10.30.,11:25)

 

Az ominózus Gyár utcai épület.

 

Zalaszentgrót Város Önkormányzati Képviselő-testületének október 29-én megtartott ülésén ismét napirendre tűzték a Gyár utcai szegregátum rehabilitációja című pályázat megvalósításáról szóló anyagot.
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020 szeptember 17-i ülésén tárgyalta az ügyet és az alábbi határozati javaslat elfogadását ajánlotta a közgyűlésnek:
„Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zalaszentgrót Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett által elnyert TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú, „A Gyár utcai szegregátum rehabilitációja” című projekt vonatkozásában az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek 14.3. pontjában foglaltakra tekintettel eláll a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató és Zalaszentgrót Város Önkormányzata, mint kedvezményezett közötti Támogatási Szerződéstől, amely indokául az alábbiakat jelöli meg:
– a pályázat benyújtása és annak elbírálása között eltelt időtartam olyan nagyságrendű, hogy az időközben bekövetkezett – Zalaszentgrót Város Önkormányzatának, mint kedvezményezettnek fel nem róható – változások miatt a pályázat megvalósítása aránytalan nehézségekbe ütközne.
– a pályázat benyújtásakor támogatási igényként megjelenített összeghez képest csökkentett támogatási összeg okán a megvalósítás előkészítése során – a pályázati felhívásban rögzített korlátok ismeretében – megállapítást nyert, hogy a pályázatban szereplő, vállalt műszaki-szakmai eredmény megvalósításának feltételei nem állnak fenn, a támogatott formában a pályázat nem megvalósítható.
Zalaszentgrót Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett részére a támogatás folyósítására, valamint előleg igénylésére nem került sor.
Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Baracskai József polgármester”
A jelenlévő testületi tagok 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadták a határozati javaslatot.

E.E.